เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับบัตรลงทะเบียนรับใบรับประกันคุณภาพ ส่วนที่ 3 แล้วจะได้ดำเนินการจัดทำและส่งใบรับประกันคุณภาพกลับคืนภายใน 1 เดือน หากไม่ได้รับใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทภายใน 60 วัน นับจากวันส่งบัตรลงทะเบียนฯ ให้แจ้งกลับบริษัทโดยเร็ว มิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์การรับประกันสินค้า