TH
EN

ประเมิน
ราคาฟิล์ม

ประเมินราคา
ฟิล์มบ้าน/อาคาร

โปรโมชั่น
หน้าแรก    โปรโมชั่นและข่าวสาร    โปรโมชั่น    ติดฟิล์ม Lamina วันนี้ รับฟรีความคุ้มครองโควิด-19 มูลค่าสูงสุด 150,000 บาท

ติดฟิล์ม Lamina วันนี้ รับฟรีความคุ้มครองโควิด-19 มูลค่าสูงสุด 150,000 บาท

  1 ก.ค. 2564
SHARE
หมายเหตุ
 1. เฉพาะการติดตั้งฟิล์ม Lamina รอบคันรวมบานหน้าเต็มบาน รุ่น Mystery Series / Digital CM ICON หรือ Digital Ceramatrix ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2564
 2. โปรโมชั่นเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 3. เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นผู้กำหนด
 4. บริษัทจะดำเนินการส่งเอกสารขอรับการคุ้มครองให้บริษัทผู้รับประกันภายในเวลา 3 วันนับจากวันติดตั้งฟิล์ม การคุ้มครองตามกรมธรรม์จะมีระยะเวลารอคอยตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยเป็นผู้กำหนด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ โทร 1309
 7. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับประกันภัย 
 1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 2. สำหรับผลประโยชน์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก 
 3. ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนจะมีมีระยะเวลาภายใน 90 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน
 4. สำหรับผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุ คุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 5. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือมาจากการนำเข้าหรือการเห็นชอบจากรัฐบาลไทย
 6. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย 
 7. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 8. ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
 9. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)