เอกสารที่ต้องได้รับหลังติดตั้งฟิล์มกรองแสง
หลังการติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ศูนย์ฯ ที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้บริโภคต้องได้รับบัตรลงทะเบียนรับใบประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้


ตัวอย่างบัตรลงทะเบียนรับใบรับประกันคุณภาพ
 
ส่วนที่ 1 สำหรับศูนย์ฯ
ส่วนที่ 2 สำหรับลูกค้า / เจ้าของรถ เก็บไว้เพื่อรอใบรับประกันฯ
ส่วนที่ 3 ส่งคืนบริษัท
เพื่อกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนแล้วส่งคืนบริษัทฯ ภายใน 15 วันหลังการติดตั้ง หากมีรอยแก้ไขกรอกข้อความไม่ครบ จะถือว่าบัตรลงทะเบียนรับใบรับประกันนั้นเป็นโมฆะ ไม่สามารถใช้เพื่อออกใบประกันสินค้าได้จากนั้น ทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดทำ และส่งใบรับประกันคุณภาพให้ท่าน ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้บริษัทฯ จะออกใบรับประกันเฉพาะที่มีการระบุในบัตรฯ กับศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้น บัตรลงทะเบียนรับใบรับประกันคุณภาพ มิใช่ "ใบรับประกันคุณภาพ" ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในเอกสารอ้างอิงสิทธิ์ รับประกันคุณภาพสินค้าแต่อย่างใด (โปรดสังเกตหนังสือแต่งตั้งตัวแทนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ โทรสอบถาม ที่ 0 2422 2345)