ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มตกแต่ง
ประเมินราคาฟิล์มบ้าน/อาคาร
ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
EV Boost
EVS Boost
Ceramatrix Boost
CM ONE Boost
CM ICON Boost
Ceramic Onyx Boost
Ceramic Iris Boost
Mystery Boost
Special Boost
Executive Boost
Genius Boost
Pop Boost
ฟิล์มนิรภัย
Ceramatrix Safety
ฟิล์มสำหรับซันรูฟ
Lamina Power Sunroof

ฟิล์มตกแต่งภายในอาคาร บ้าน คอนโด ออฟฟิศ สำนักงาน ลามิน่า

ฟิล์มตกแต่ง Decorative Film
รับประกัน 7 ปี การเลือกติดตั้งฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูมาร์ ลงบนกระจกอาคารนั้นนอกจากจะช่วยลดแสงจ้าป้องกันรังสี UV เกือบ 100% และสร้างความเป็นส่วนตัวในระดับที่แตกต่างกันแล้ว ลวดลายยังช่วยเสริมคุณค่าทางศิลปะให้กับงานกระจกให้ดูสวยงามอย่างมีสไตล์อีกด้วย ฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูมาร์ สามารถ ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอนและแนวทแยงมุม ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์และความพึงพอใจของผู้ออกแบบในแต่ละสถานที่

ความคุ้มค่า
ฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูมาร์ เสริมสร้างสุนทรีภาพให้แก่งานกระจกและให้ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับวิธีการสร้างลวดลายแบบดั้งเดิมที่ซับซ้อนและราคาสูงกว่า เช่น วิธีการกัดกร่อนกระจกด้วย

ความเป็นส่วนตัว
ฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูมาร์ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ในบริเวรที่ต้องให้แสงสว่างส่องผ่านได้บ้าง ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องการความเป็นสัดส่วน หรือส่วนตัว เช่นฉากกันห้อง ภายในอาคารสำนักงาน ห้องอาคาร ภัตตาคาร โชว์รูม เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้ม่านต่อไป

ช่วยลดแสงจ้า
ฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูมาร์ ช่วยลดความเครียดของดวงตา อันเกิดจากการใช้สายตาท่ามกลางแสงที่จ้าจนเกินไป ช่วยให้พนักงานหรือผู้ที่อยู่ในอาคารรู้สึก สบาย ผ่อนคลายมากขึ้น

ฟิล์มตกแต่ง 
คุณสมบัติฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูมาร์ เมื่อติดตั้งกับกระจกในความหนา 3 มิลลิเมตร % ค่าส่งผ่านพลังงาน % แสงส่องผ่าน % การสะท้อนแสง % ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม % การลดรังสี UV % การลดความร้อนจากแสงแดด
NRMPS2 (Frosted) 67 69 20 0.82 98 28
RMPS2 (Silver) 13 16 60 0.24 99 79
NRMMPS3 (Black) 0 0 13 0.32 100 72
NRMWPS3 (White) 10 7 58 0.25 99 78
NRMFSSRHPR (Stripes) 72 73 20 0.9 99 21
NRMFBSRHPR (Brand) 63 63 23 0.8 99 30
NRMFSQSRHPR (Squares) 68 69 20 0.87 99 23
NRMFSDSRHPR (Small Dots) 78 82 13 0.94 99 19
FROSTED (SPARKLE) 70 73 19 0.85 83 26
DECO RED SR HPR 59 26 8 0.79 98 31
DECO YELLOW SR HPR 73 85 9 0.9 98 22
DECO GREEN SR HPR 46 32 8 0.68 98 41
DECO BLUE SR HPR 61 28 8 0.8 98 30
 
NRMPS2 (Frosted)
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 67
% แสงส่องผ่าน 69
% การสะท้อนแสง 20
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.82
% การลดรังสี UV 98
% การลดความร้อนจากแสงแดด 28
RMPS2 (Silver)
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 13
% แสงส่องผ่าน 16
% การสะท้อนแสง 60
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.24
% การลดรังสี UV 99
% การลดความร้อนจากแสงแดด 79
NRMMPS3 (Black)
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 0
% แสงส่องผ่าน 0
% การสะท้อนแสง 13
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.32
% การลดรังสี UV 100
% การลดความร้อนจากแสงแดด 72
NRMWPS3 (White)
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 10
% แสงส่องผ่าน 7
% การสะท้อนแสง 58
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.25
% การลดรังสี UV 99
% การลดความร้อนจากแสงแดด 78
NRMFSSRHPR (Stripes)
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 72
% แสงส่องผ่าน 73
% การสะท้อนแสง 20
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.9
% การลดรังสี UV 99
% การลดความร้อนจากแสงแดด 21
NRMFBSRHPR (Brand)
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 63
% แสงส่องผ่าน 63
% การสะท้อนแสง 23
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.8
% การลดรังสี UV 99
% การลดความร้อนจากแสงแดด 30
NRMFSQSRHPR (Squares)
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 68
% แสงส่องผ่าน 69
% การสะท้อนแสง 20
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.87
% การลดรังสี UV 99
% การลดความร้อนจากแสงแดด 23
NRMFSDSRHPR (Small Dots)
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 78
% แสงส่องผ่าน 82
% การสะท้อนแสง 13
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.94
% การลดรังสี UV 99
% การลดความร้อนจากแสงแดด 19
FROSTED (SPARKLE)
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 70
% แสงส่องผ่าน 73
% การสะท้อนแสง 19
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.85
% การลดรังสี UV 83
% การลดความร้อนจากแสงแดด 26
DECO RED SR HPR
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 59
% แสงส่องผ่าน 26
% การสะท้อนแสง 8
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.79
% การลดรังสี UV 98
% การลดความร้อนจากแสงแดด 31
DECO YELLOW SR HPR
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 73
% แสงส่องผ่าน 85
% การสะท้อนแสง 9
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.9
% การลดรังสี UV 98
% การลดความร้อนจากแสงแดด 22
DECO BLUE SR HPR
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 61
% แสงส่องผ่าน 28
% การสะท้อนแสง 8
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.8
% การลดรังสี UV 98
% การลดความร้อนจากแสงแดด 30
DECO GREEN SR HPR
% ค่าส่งผ่านพลังงาน 46
% แสงส่องผ่าน 32
% การสะท้อนแสง 8
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.68
% การลดรังสี UV 98
% การลดความร้อนจากแสงแดด 41
 

NRMPS2 (Frosted)
 

PMPS2 (Silver)

 

NRMMPS3 (Black)

 

NRMWPS3 (White)

 

NRMFSSRHPR (Stripes)

 

NRMFBSRHPR (Brands)

 

NRMFSQSRHPR (Squares)

 

NRMFSDSRHPR (Small-Dots)

FROSTED (SPARKLE)

 

DECO RED SR HPR

 

DECO YELLOW SR HPR

 

DECO BLUE SR HPR

 

DECO GREEN SR HPR

 
     

NRMPS2 (Frosted)
 

PMPS2 (Silver)

 

NRMMPS3 (Black)

 

NRMWPS3 (White)

 

NRMFSSRHPR (Stripes)

 

NRMFBSRHPR (Brands)

 

NRMFSQSRHPR (Squares)

 

NRMFSDSRHPR (Small-Dots)

 

FROSTED (SPARKLE)

 

DECO RED SR HPR

 

DECO YELLOW SR HPR

DECO BLUE SR HPR

 

DECO GREEN SR HPR

 
 
   
ประเมินราคาฟิล์มบ้าน/อาคาร