ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
หน้าแรก    โปรโมชั่นและข่าวสาร    ข่าวสาร    บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการ เพื่อสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง 

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการ เพื่อสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ คุณจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  9 มิ.ย. 2566
SHARE
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ คุณจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
   

โดยพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนสำหรับผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ที่มีศักยภาพ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การค้นพบนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนความร่วมมือในการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ“พันธสัญญาลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย” 
 
   

#laminafilms #SSRU #สวนสุนันทา #SCISSRU