ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life

ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

เป็นความร่วมแรงร่วมใจจากครอบครัวลามิน่าฟิล์มทุกคนและกัลยาณมิตร ที่ร่วมกันเป็นหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนของชาติในเขตพื้นที่ทุรกันดาร

รักษ์โลกกับลามิน่า

จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้มกับ พอ.สว.

ลามิน่าอยากให้พี่น้องชาวไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างทั่วถึง จึงได้จัดตั้ง "ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม" ร่วมกับมูลนิธิพอ.สว. ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อช่วยดูแลตรวจรักษาสุขภาพฟันและช่องปาก แก่เยาวชน พร้อมมอบชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้อนามัยในชุมชนเป็นประจำทุกปี

โครงการสร้างสรรค์สังคมอื่น ๆ

บริษัทได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมโดยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

กิจกรรมล่าสุด