ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life

ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้มกับ พอ.สว.

ลามิน่าอยากให้พี่น้องชาวไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างทั่วถึง จึงได้จัดตั้ง "ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม" ร่วมกับมูลนิธิพอ.สว. ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อช่วยดูแลตรวจรักษาสุขภาพฟันและช่องปาก แก่เยาวชน พร้อมมอบชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้อนามัยในชุมชนเป็นประจำทุกปี

ลามิน่าเล็งเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องชาวไทยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างทั่วถึง

จึงได้จัดตั้งโครงการ "ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม" ร่วมกับมูลนิธิพอ.สว. ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อเดินทางเข้าไปช่วยดูแลตรวจรักษาสุขภาพฟันและช่องปาก

แก่เยาวชนและพี่น้องชาวไทยในถิ่นทุรกันดารพร้อมมอบชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ให้แก่อนามัยในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี