ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
Automotive Window Film
Window film
EV Boost
EVS Boost
Ceramatrix Boost
CM ONE Boost
CM ICON Boost
Ceramic Onyx Boost
Ceramic Iris Boost
Mystery Boost
Special Boost
Executive Boost
Genius Boost
Pop Boost
Safety Film
Ceramatrix Safety
ฟิล์มสำหรับซันรูฟ
Lamina POWER SUNROOF
Building Film
Solar Tinted Film
Safety Building Film
Decorative Film
Estimate Building Film Price
Executive Boost
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม

Lamina Digital Executive Boost Series

 
Lamina Digital Executive Boost Series
Model: APL65NXSRPS

This is a transparent film with natural color tone, allowing Visible Light Transmission (VLT) for up to 63%. It can be installed on every car color, make and model, and on all the window including front, side, and rear window.

Model: APL50NSRPS
This model of film gets continuous popularity among those who seek classic beauty. It comes with natural tone that goes easy on the eyes. You can choose to install the film on all windows or selectively install on the front window in case of installing the darker film shade on side and rear windows.

Model: APL45NXSRPS
This film model is for those who are looking for a transparent film with high solar energy rejection and low reflectivity. It comes in a special pigeon gray color. 

Model: APL35NSRPS
This film model is suitable for those who only like moderate level of film darkness with high level of solar energy rejection and luxurious look.

Model: ARL20CSRPS
This film model is suitable for those who seek for dark color film with less glossy surface. At the same time, it gives high level of privacy and provide better driving vision with no distortion even when driving at night. 

Model: ARL35BXSRPS
This is another option for those who want to install the film to all car windows as this bronze color well matches bronze car color. It provides more privacy and better driving vision with no distortion even when driving at night. 

Model: ARL20BXSRPS
This is another option for those who want to install the film to all car windows as this dark bronze color well matches bronze car color. It provides more privacy and better driving vision with no distortion even when driving at night. 

Model: ARL20NXSRPS
This film model comes with a special dark gray pigeon color, high solar energy rejection and low reflectivity. Plus, it also goes well with the ‘APL45NX’ film model. 

Model: ARL35CSRPS
This film model is suitable for those who seek for dark color film with less glossy surface. At the same time, it gives high level of privacy and provide better driving vision with no distortion even when driving at night. 

All Lamina films are rust-free and passed the standard test conducted by the AIMCAI, IWFA and ASTM.

* These are actual values from the manufacturer, using ASHRAE method by Parry MoonJ. of the Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940).

** UV test is conducted at a wavelength of 300-380 nm at Air Mass 2

To accurately test the level of heat rejection, result measured from direct sunlight will be more precise than from the spotlight because the heat produced from the two different sources are entirely different in character.

Source: AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
Film Color Total Solar Energy Rejection (TSER) Spotlight Heat Rejection Visible Light Transmission (VLT) Visible Light Reflection (VLR) UV Rejected
ARL20NXSRPS
Dark Pigeon Grey 55% 70% 22% 5% 99%
ARL20BXSRPS
Dark Bronze 48% 61% 23% 8% 99%
ARL20CSRPS
Dark Charcoal 50% 64% 15% 8% 99%
ARL35BXSRPS
Bronze 44% 56% 38% 8% 99%
ARL35CSRPS
Charcoal 44% 56% 38% 8% 99%
APL35NSRPS
Smoke 52% 67% 37% 18% 99%
APL45NXSRPS
Pigeon Grey 49% 63% 44% 11% 99%
APL50NSRPS
Smoke 43% 55% 46% 13% 99%
APL65NXSRPS
Smoke 34% 44% 63% 9% 99%
ARL20NXSRPS
Color Dark Pigeon Grey
Total Solar Energy Rejection (TSER) 55%
Spotlight Heat Rejection 70%
Visible Light Transmission (VLT) 22%
Visible Light Reflection (VLR) 5%
UV Rejected 99%
ARL20BXSRPS
Color Dark Bronze
Total Solar Energy Rejection (TSER) 48%
Spotlight Heat Rejection 61%
Visible Light Transmission (VLT) 23%
Visible Light Reflection (VLR) 8%
UV Rejected 99%
ARL20CSRPS
Color Dark Charcoal
Total Solar Energy Rejection (TSER) 50%
Spotlight Heat Rejection 64%
Visible Light Transmission (VLT) 15%
Visible Light Reflection (VLR) 8%
UV Rejected 99%
ARL35BXSRPS
Color Bronze
Total Solar Energy Rejection (TSER) 44%
Spotlight Heat Rejection 56%
Visible Light Transmission (VLT) 38%
Visible Light Reflection (VLR) 8%
UV Rejected 99%
ARL35CSRPS
Color Charcoal
Total Solar Energy Rejection (TSER) 44%
Spotlight Heat Rejection 56%
Visible Light Transmission (VLT) 38%
Visible Light Reflection (VLR) 8%
UV Rejected 99%
APL35NSRPS
Color Smoke
Total Solar Energy Rejection (TSER) 52%
Spotlight Heat Rejection 67%
Visible Light Transmission (VLT) 37%
Visible Light Reflection (VLR) 18%
UV Rejected 99%
APL45NXSRPS
Color Pigeon Grey
Total Solar Energy Rejection (TSER) 49%
Spotlight Heat Rejection 63%
Visible Light Transmission (VLT) 44%
Visible Light Reflection (VLR) 11%
UV Rejected 99%
APL50NSRPS
Color Smoke
Total Solar Energy Rejection (TSER) 43%
Spotlight Heat Rejection 55%
Visible Light Transmission (VLT) 46%
Visible Light Reflection (VLR) 13%
UV Rejected 99%
APL65NXSRPS
Color Smoke
Total Solar Energy Rejection (TSER) 34%
Spotlight Heat Rejection 44%
Visible Light Transmission (VLT) 63%
Visible Light Reflection (VLR) 9%
UV Rejected 99%