ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
Automotive Window Film
Window film
EV Boost
EVS Boost
Ceramatrix Boost
CM ONE Boost
CM ICON Boost
Ceramic Onyx Boost
Ceramic Iris Boost
Mystery Boost
Special Boost
Executive Boost
Genius Boost
Pop Boost
Safety Film
Ceramatrix Safety
ฟิล์มสำหรับซันรูฟ
Lamina POWER SUNROOF
Building Film
Solar Tinted Film
Safety Building Film
Decorative Film
Pet Friendly Film
Estimate Building Film Price
Special Boost
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม

Lamina Digital Special Boost Series

 
Lamina Digital Special Boost Series
 
Lamina Automotive Film, Model L60Max Special
For the first time ever, you will get to experience the best of research finding that will transform the transparent solar energy rejection film industry in Thailand. This masterpiece from Lamina will change all your beliefs and bring you to the new standard of transparent solar energy rejection film. With an innovative process of layering of 100% pure silver metal molecules, a special film texture is crafted with crystal clear transparent property, which also contributes to low reflectivity. It also provides solar energy rejection of up to 58%, IR protection of up to 97% better than other premium transparent film, and UV protection of almost a 100% (equivalent to SPF 1000). The film provides a clear vision from inside-out and showcases the sophisticate interior of your car. Plus, you don’t have to worry about the watermark issue even when driving at night. In addition, this film model is even more superior with its scratch-resistance and rust-free even after a long period of use (all Lamina films are rust-free). You can be assured of the film’s elegance, which can truly reflect the taste and style of a masterpiece person like you.

Lamina Window Film Models: L80BL in Blue Shade, Special L75 Special in Green Shade, and L65 Special in Green Shade.
These film models are all crafted with an advance HYBRID MATRIX technology, which prevents rust-caused ‘Metal Oxides’ (other models of Lamina film are also rust-free). The copyright of this technology is reserved for Lamina manufacturer only and no other film manufacturer has been able to do it before. These film models are just the right products for those who seek transparent film with low reflectivity and natural looking adding up to the elegant look of your luxurious car. Plus, you can be assured that the film will not reflect any glares to disturb other drivers on the road. The film can be installed to all windows within an appropriate budget. When properly installed, the film will help reduce heat and increase safety as it can protect you from the shattered pieces of glass in case of broken window.

Lamina Window Film: L60GN Special
This film model is suitable for those who appreciate transparent green shade film with low reflectivity and natural looking adding up to the elegant look of your luxurious car. Plus, you can be assured that the film you installed will not produce reflective glare disturbing other drivers on the road. The film can be installed to all windows within an appropriate budget. When properly installed, the film will help reduce heat and increase safety as it can protect you from the shattered pieces of glass in case of broken window.

Lamina Window Film: L20N Special
This film model is another step of the technology for window film that Lamina is proudly presented to Thai customers. With an innovative crafting process using ‘Platinum Alloy,’ a special film texture is created with unique properties to reject up to 63% of heat from solar energy and provide maximum protection by blocking up to 99% of UV rays. The film also has a sophisticated look and beautiful dark color that gives high level of privacy with clear vision under all driving condition. ‘L20N Special’ is definitely superior than any film you've ever come across. It is rust-free and scratch-proof. That’s why, unlike others, the film will always shine like new. 

Lamina film models - L80BL Special, L75 Special, and L65 Special can be installed on the front windshield without blocking or disturbing/interrupting the GPS reception/connection.
       
Lamina film models - L80BL Special, L65 Special, and L60Max Special are only available in Exclusive Shop at Lamina Service Centers.            
All Lamina films are rust-free and passed the standard test conducted by the AIMCAI, IWFA and ASTM.


* These are actual values from the manufacturer, using ASHRAE method by Parry MoonJ. of the Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940).
** UV test is conducted at a wavelength of 300-380 nm at Air Mass 2

To accurately test the level of heat rejection, result measured from direct sunlight will be more precise than from the spotlight because the heat produced from the two different sources are entirely different in character.

Source: AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
Film Color Total Solar Energy Rejection (TSER) Spotlight Heat Rejection Visible Light Transmission (VLT) Visible Light Reflection (VLR) UV Rejected
L20N Special
Platinum Grey 63% 82% 24% 29% 99%
L60GN Special
Crystal Green 44% 56% 57% 14% 99%
L65 Special
Natural Green 43% 55% 63% 8% 99%
L75 Special
Natural Clear 40% 51% 73% 9% 99%
L80BL Special
Tender Blue 43% 55% 78% 9% 99%
L60MAX Special
Crystal Clear 58% 76% 58% 8% 99.9%
L20N Special
Color Platinum Grey
Total Solar Energy Rejection (TSER) 63%
Spotlight Heat Rejection 82%
Visible Light Transmission (VLT) 24%
Visible Light Reflection (VLR) 29%
UV Rejected 99%
L60GN Special
Color Crystal Green
Total Solar Energy Rejection (TSER) 44%
Spotlight Heat Rejection 56%
Visible Light Transmission (VLT) 57%
Visible Light Reflection (VLR) 14%
UV Rejected 99%
L65 Special
Color Natural Green
Total Solar Energy Rejection (TSER) 43%
Spotlight Heat Rejection 55%
Visible Light Transmission (VLT) 63%
Visible Light Reflection (VLR) 8%
UV Rejected 99%
L75 Special
Color Natural Clear
Total Solar Energy Rejection (TSER) 40%
Spotlight Heat Rejection 51%
Visible Light Transmission (VLT) 73%
Visible Light Reflection (VLR) 9%
UV Rejected 99%
L80BL Special
Color Tender Blue
Total Solar Energy Rejection (TSER) 43%
Spotlight Heat Rejection 55%
Visible Light Transmission (VLT) 78%
Visible Light Reflection (VLR) 9%
UV Rejected 99%
L60MAX Special
Color Crystal Clear
Total Solar Energy Rejection (TSER) 58%
Spotlight Heat Rejection 76%
Visible Light Transmission (VLT) 58%
Visible Light Reflection (VLR) 8%
UV Rejected 99.9%